الهی به مردم آمریکا  هوش و قدرتی عنایت فرما تا بتوانند در آینده کشور خود سهیم‌ باشند.

الهی به مردم آمریکا کمک کن تا پادشاه خود را مانند پادشاه ایران سرنگون کنند.

الهی به افرادی که در آمریکا راهپیمایی می‌کنند شجاعتی عنایت فرما تا با پلیس مقابله کنند.

الهی روحیه شهادت طلبی را در دلهای مردم آمریکا شعله ور کن،  شاید یک دولت جمهوری تشکیل دادند.

الهی دولت سلطنتی آمریکا را به مردم سالاری تبدیل فرما.

متاسفانه در آمریکا انتخابات به این صورت نیست که هرکس رای بیشتری آورد همان ریس جمهور می‌شود بلکه به صورت غیر تصادفی تنها چند ایالت را شمارش می‌کنند و هر کس که در آن ایالات رای بیشتری بیاورد همان منتخب می‌شود هرچند که در تمام ایالات بیشترین رای را نداشته باشد. در این انتخابات هم کلینتون رای بیشتری آورد ولی ترامپ لعنت الله علیه منتخب شد.

 

امید وارم هرچه سریعتر در دولت آمریکا  مردم خودشان برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند.