۶ مطلب با موضوع «زناشویی» ثبت شده است

درمان ضعف جنسی

ثم اغتسل و اشرب من ساعتک شیئا من المومیائى بشراب العسل الى ...

پس آنگاه غسل کن و همان ساعت قدرى مومیائى با شربت عسل یا عسل کف گرفته بیاشام خوردن این شربت کسرى ترا از ناحیه جماع جبران میکند.

در اینکه خروج و دفع منى در بدن چه گونه تأثیرى دارد هنوز تحقیقات کاملى انجام نگرفته است و تا امروز مسأله بصورت معمائى باقى مانده است و معلوم نشده مایعى که بنام منى از بدن خارج مى‏شود از مایعات ضرورى و مواد لازم بدن است که دفع و خروج آن یکنوع کسرى در بدن ایجاد میکند یا مواد زائدى است که خارج نشدن آن ایجاد اختلالاتى مینماید، آنچه مسلم و محسوس است ضعفى است که بدنبال آن مشاهده میگردد.

بو على سینا معتقد است که وجود این مایع از ضرورات بدن و شرط سلامت و حیات اوست چنان که از او نقل شده که میگفت منى تو عمر تست عمر خویش را نگهدار.

بعضى معتقدند که ضعف نتیجه فعالیت فوق العاده اعصاب و فرسودگى آنها است نه مربوط بخود منى ولى بعید نیست که هر دو دخالت در حفظ بدن و ایجاد ضعف داشته باشند.

شاید بعضى از عبارت متن همچه استفاده کنند که امام علیه السلام ضعف را ناشى از خروج منى میداند و بودن این مایع را براى حفظ قوت و سلامت بدن لازم میشمرد ولى آنچه از آن فهمیده مى‏شود ضرورى بودن این مایع است در بدن و لو اینکه صرفا بخاطر سرمایه نسل باشد و هیچ گونه دخالتى در تقویت بدن نداشته باشد.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 301

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رسول نصیری

آداب بعد از نزدیکی

و الجماع من غیر اهراق الماء على اثره یوجب الحصاة.

بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مى‏شود.

مایعى که هنگام آمیزش از مرد خارج مى‏شود شامل دو قسمت است، قسمت عمده آن عنصر تولیدى است که اسپرماتوزئید نام دارد قسمت دیگر مایع لزجى است که حامل اسپرماتوزئید میباشد، این مایع از ترشحات غدد تناسلى ایجاد میگردد.

هنگامى که اسپرماتوزئیدها بوسیله عمل میکانیکى اعصاب بخارج حرکت میکنند غدد بکار افتاده و قسمتى از همان مایع را قبلا بیرون میفرستند و باین وسیله مجارى دفع منى را از عفونات ادرار پاک کرده راه خروج اسپرماتوزئیدها را تأمین میکنند زیرا ادرار معمولا خاصیت اسیدى دارد و اسید براى اسپرماتوزئیدها دشمنى آشکار است.

بعد از تعطیل عمل میکانیکى اعصاب غالبا کمى از منى در قسمت آخر مجارى میماند هنگامى که مجارى ادرار تحریک مى‏شود اسپرماتوزئیدها بسوى کیسه منى بر میگردند و چون راهى نمییابند بجدار مجارى مى‏چسبند و پس از مدتى میمیرند و بواسطه ترشح قلیائى متحجر شده بصورت سنگ در مى‏آیند چنانچه بعد از تعطیل عمل مکانیکى دستگاه تناسلى شخص ادرار کند و فرصتى بارتجاع اسپرماتوزئیدها ندهد ادرار مجارى را اسیدى کرده و بقایاى آنها را بیرون میفرستد در نتیجه شخص از این جهت مبتلاى بسنگ نمیشود فایده ادرار بعد از مجامعت مشروط بانزال منى نیست زیرا همین قدر که دستگاه دفع مجهز شد اسپرماتوزئیدها از محل خود خارج میشوند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 246

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رسول نصیری

آمیزش بدون غسل موجب دیوانگی فرزند می‌شود

 

 

 

 

و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون.

آمیزش پى در پى صحیح است بى‌‏آنکه غسلى میانش فاصله شود بفرزند ارثى از جنون میدهد.

 

 

 

غسل کردن، اضطراب قلب را برطرف می‌کند

بعد از عمل مجامعت و لو اینکه انزال منى نشود باید بدن را شستشو داد زیرا عمل مذکور یکنوع تشنجى در اعصاب و دماغ پدید مى‏آورد و شستشوى بدن خصوص اگر با آب گرم صورت بگیرد مسامات بدن را باز میکند و باین وسیله بعمل تنفس کمک کرده و اضطراب قلب و جهاز تنفس را بر طرف میکند اعصاب را آرامش میبخشد و دستگاه سازنده منى را تقویت کرده دوباره براى کار آماده مینماید ولى اگر بدون فاصله‏ى شستشو بعمل مذکور مبادرت گردد خستگى و فرسودگى اعصاب و دماغ موجب یکنوع اختلاف مغز (و لو موقت) در شخص میگردد.

در میان بیماریهاى توارثى چیزى که از همه وجودش ثابت‏تر است انتقال جنون و اختلافات عصبى است و همان طور که گفته شد لازم نیست پدر دیوانه رسمى و دائمى باشد بلکه جنون موقت او هنگام آمیزش روى طفل اثر دارد و بهر اندازه‏اى که مستى بیشتر و جنون شدیدتر باشد طفل دیوانه‏تر و اختلالات عصبى او زیادتر است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 247

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد رسول نصیری