افسران جنگ نرم آتش به اختیار هستند.مقام معظم رهبری حفظه الله