و الجماع من غیر اهراق الماء على اثره یوجب الحصاة.

بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مى‏شود.

مایعى که هنگام آمیزش از مرد خارج مى‏شود شامل دو قسمت است، قسمت عمده آن عنصر تولیدى است که اسپرماتوزئید نام دارد قسمت دیگر مایع لزجى است که حامل اسپرماتوزئید میباشد، این مایع از ترشحات غدد تناسلى ایجاد میگردد.

هنگامى که اسپرماتوزئیدها بوسیله عمل میکانیکى اعصاب بخارج حرکت میکنند غدد بکار افتاده و قسمتى از همان مایع را قبلا بیرون میفرستند و باین وسیله مجارى دفع منى را از عفونات ادرار پاک کرده راه خروج اسپرماتوزئیدها را تأمین میکنند زیرا ادرار معمولا خاصیت اسیدى دارد و اسید براى اسپرماتوزئیدها دشمنى آشکار است.

بعد از تعطیل عمل میکانیکى اعصاب غالبا کمى از منى در قسمت آخر مجارى میماند هنگامى که مجارى ادرار تحریک مى‏شود اسپرماتوزئیدها بسوى کیسه منى بر میگردند و چون راهى نمییابند بجدار مجارى مى‏چسبند و پس از مدتى میمیرند و بواسطه ترشح قلیائى متحجر شده بصورت سنگ در مى‏آیند چنانچه بعد از تعطیل عمل مکانیکى دستگاه تناسلى شخص ادرار کند و فرصتى بارتجاع اسپرماتوزئیدها ندهد ادرار مجارى را اسیدى کرده و بقایاى آنها را بیرون میفرستد در نتیجه شخص از این جهت مبتلاى بسنگ نمیشود فایده ادرار بعد از مجامعت مشروط بانزال منى نیست زیرا همین قدر که دستگاه دفع مجهز شد اسپرماتوزئیدها از محل خود خارج میشوند.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 246