همانگونه که امریکا برای آزادی و بی بند و باری در ایران تلاش می کند ما هم برای آزادی خون های ریخته شده ی بچه های 5ساله ی فلسطین تلاش می کنیم. انسانیت جهانیان کجاست؟