امریکا ونزوءلا را تحریم کرد.
ریس جمهور ونزوءلا: من افتخار میکنم که امریکا مارا تحریم کرده است.