و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون.

آمیزش پى در پى صحیح است بى‌‏آنکه غسلى میانش فاصله شود بفرزند ارثى از جنون میدهد.

 

 

 

غسل کردن، اضطراب قلب را برطرف می‌کند

بعد از عمل مجامعت و لو اینکه انزال منى نشود باید بدن را شستشو داد زیرا عمل مذکور یکنوع تشنجى در اعصاب و دماغ پدید مى‏آورد و شستشوى بدن خصوص اگر با آب گرم صورت بگیرد مسامات بدن را باز میکند و باین وسیله بعمل تنفس کمک کرده و اضطراب قلب و جهاز تنفس را بر طرف میکند اعصاب را آرامش میبخشد و دستگاه سازنده منى را تقویت کرده دوباره براى کار آماده مینماید ولى اگر بدون فاصله‏ى شستشو بعمل مذکور مبادرت گردد خستگى و فرسودگى اعصاب و دماغ موجب یکنوع اختلاف مغز (و لو موقت) در شخص میگردد.

در میان بیماریهاى توارثى چیزى که از همه وجودش ثابت‏تر است انتقال جنون و اختلافات عصبى است و همان طور که گفته شد لازم نیست پدر دیوانه رسمى و دائمى باشد بلکه جنون موقت او هنگام آمیزش روى طفل اثر دارد و بهر اندازه‏اى که مستى بیشتر و جنون شدیدتر باشد طفل دیوانه‏تر و اختلالات عصبى او زیادتر است.

طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: 247