امریکا ساخت و پاخت های فراوانی دارد هرچند 20 تریلون بدهی دارد اما در نظر برخی کشوری پیشرفته است. البته دلیل اصلی ان مکیدن خون کشورهای دیگر در جنگ جهانی دوم است. از همان روزها بود که اروپا پاچه خوار امریکا شد و اسیا ریزه خواره او. هرچه هست تا به حال خیرش به ما نرسیده و حتی تکه نانی هم جلوی ما نینداخته است. اگر هم میتوانست نمیذاشت یک لیتر هم نفت صادر کنیم.

خب چرا باید دل به دستان خونخواری ببندیم که اروپا هم از ترس پارس های وحشیانه اش ذلیلانه سر خم کرده است.

افسوس که تکه نانی هم فرستاده بود را پس گرفت و به دنبال تحفه هایی است که بیشتر مارا زیر ذلت ببرد. ای کاش اخر این حرف شنوی ها برای ما کبابی به بار می اورد نه یک مشت خاکستر.

جالب تر اینکه گدایان امریکا روشنفکر و معتدل هستند و انان که زیر بار ذلتش نمی روند چون اثر تکه نان های امریکا را دیده اند عقب مانده ذهنی...