با سر سردار عشق سلفی عزت بگیر           

                                                         پیرزنی عشوه گر درخور تکریم نیست