برای دلبری چه کاری ها که نمیکنی

گاهی جان میگیری گاهی جان میدهی

گاهی فقر میدهی  و گاهی ثروت

گاهی هم برای اینکه ثابت کنی هیچ عشق به عشق خودت نمیرسی ما رو دچار هوای عاشقی میکنی