قاضی: برنده جایزه صلح جهانی

مجرم: مسلمانان

جرم: اسلام

حکم: قتل عام آنها، آتش زدن خانه‌هایشان، بیرون کردن از خانه‌هایشان همراه با تیراندازی، تجاوز به آنها، محرومیت از مکان و آب و خوراک

آری اینها برنده‌ی جایزه صلح جهانی هستند. و سبک حکومتی آنها این چنین است که مردم بی دفاع را قتل عام می‌کنند و از کشور خودشان بیرون می‌کنند و ادعا هم می‌کنند که ما به دنبال صلح جهانی هستیم . ادعا می‌کنند با تروریست ها مبارزه می‌کنند درحالی که خود تروریست هستند.

حال معلوم می‌شود که چرا امام می‌گفت مرگ بر آمریکا.

چه راحت زشت را زیبا و زیبا را زشت جلوه‌ می‌دهند. راجع به مردم دنیا چه چیزی فکر می‌کنند؟ تا چه میزان می‌توانند شب را روز و روز را شب بنامند؟