زیباترین حسی که تاحالا ممکنه هرکسی تجربه کرده باشه، احساس عاشقیه. به نظر من بهترین حس، حس عاشقیه. اما عشق یعنی عاشق یکی شدن که گاهی پیش ما هست گاهس نیست؟ گاهی ما را دوست دارد و گاهی در حال ناز کردن؟ گاهی آشتی و گاهی قهر؟ من دوست دارم عاشق کسی باشم که همیشه کنارم باشه.  چون حداقل انتظاری که از معشوق دارم اینه که همیشه کنارم باشه و همیشه به حرفام توجه کنه. من دوست دارم عاشق کسی باشم که همیشه منو دوست داشته باشه.

 

عشق واقعی حسی هست که میخوای کل وجودت متصل به وجود معشوقت بشه. اما میشه این‌کارو کرد؟ ای کاش می‌شد

نهایت وصلت جسمی نکاح است    که از غایت حب لقاح است

وصال روح با روح است در ذات      وصالی فوق الفاظ و عبارات

 

از زیبایی های عشق هرچه ‌قدر هم که بگویم تمامی ندارد بنابراین این دفتر به امید خدا ادامه دارد...