در امریکا 98 نفر از 100نفر رای به تحریم جدید علیه ایران دادند. پیش بینی رهبر درست درآمد. من به امریکا خوش بین نیستم.