ترامپ:

توبه کردم که دگر می نخورم

به جز امشب و فردا شب و شبهای دگر

ترامپ، تضعیف کننده ایالات متحده امریکا، وعده داد ایران را در 13 ابان تحریم نفتی کند. اما در این مدت چه گذشت؟

چین از تحریم های نفتی علیه ایران معاف شد.

کره از تحریم های نفتی علیه ایران معاف شد.

هند...معاف

عراق...معاف

....معاف

...معاف

 

ترامپ تنها کسی است که با اعتماد به سقف خود موجب شد اروپا زیر پایش را خالی کند.

گرانی در دولت روحانی را قبول دارم اما انصاف این است که ایشان به خوبی توانست کاری کند که اروپا بین ایران و امریکا این بار ایران را انتخاب کند.

 

 ترامپ کدخدایی بودکه شونات اجتماعی هم بلد نیست رعایت کند.

 

 

حماقت های پیاپی موجب میشود:

توجه دیگران به فرد کم شود

حرف هایش اثری ندارد

در نگاه دیگران کوچک شمرده شود

رقیب محسوب نمیشود

منزوی میشود