از مشاورانت که حافظه خیلی قوی دارن بپرس ببین کی درطول تاریخ ایران تحریم نبوده بعد اسم تحریمو بیار.