ریس متمدنین جهان لطفا برو نظام پادشاهی خودتو تبدیل به جمهوری کن بعد به خودت اجازه بده با ریس جمهورها حرف بزنی...این جوری لطف بزرگی در حق ازادی خواه ها کردی...