دوای بد حجابی و بی حجابی ازدواج در سنین 15و 14سالگی هست. اگر به این راضی نشویم باید شاهد چیزهایی دیگری از این نوجوانان باشیم.