متاسفانه حاصل سه سال زحمت و مذاکره دولت به باد رفت. هم با روح و هم با جسم برجام مخالفت شده است.