امروز در بیمارستان درد، گریه مادر به خاطر عمل بچه اش، فریاد پدر به خاطر بی توجهی دکترو... را دیدم. مریضی بد دردی هست. خدایا همه مریض ها را شفا بده. یک کمی میفهمم چی میکشن.