خدایا همه ی مریض ها را به حق این وقت و ساعت شفا بده اللهم اشف کل مریض