تاحالا تصورم از خدا، یک خدای خشمگین و جبار بود. اما دیشب فهمیدم خدا خیلی باحاله خیلی...