هیچ کس نیست که از محبت و دوست داشتن ناراحت بشود. درصورتی هم که چنین خصوصیتی داشته باشد یا بسیار انسان خوبی است که به جز خدا به کسی دل نبسته‌است و یا اینکه از لحاظ روحی اختلالاتی دارد.

یکی از راه‌هایی که میتوان قلوب دیگران را در اختیار داشت این است که تنها امید فرد به خدا باشد و نسبت به مردم هیچ امیدی نداشته باشد.نمی‌دانم در این دستورات و رفتارها چه سری هست ولی اینرا به خوبی میدانم که خداوند که تمام این را امور را در اختیار دارد میتواند این رابطه را برقرار کند.

راه حل اساسی

سلیمان منقرى بسند مرفوع روایت کرده که مردى برسول خدا صلى الله علیه و اله و سلم عرضکرد: مرا چیزى بیاموز که چون بکار بندم خدا در آسمان و مردم در زمین مرا دوست بدارند، حضرت باو فرمود: چشمداشت تو همه بخزائن الهى و آنچه‏ نزد اوست باشد تا خدا ترا دوست بدارد، و بدان چه نزد مردم است بى‏رغبت باش تا مردم نیز ترا دوست بدارند.

 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه غفارى، ص: 405