رییس جمهور در ادامه‌ اظهار کرد: اکنون می‌خواهیم با بانک های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانک های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما با 20 درصد گران‌تر؛ یعنی شما جنس را وارد می کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 درصد گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد. اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر . آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند

وی گفت‌: می‌گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید که شما می خواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان می خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک های خارجی کار نکنیم؟

رییس جمهور خاطرنشان کرد: حکومت و اداره کشور برای مردم است. هزینه‌ها را به مردم بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر از جیب باید دهند؟

رییس جمهور محترم: نظر من نویسنده به عنوان یکی از مردم این است.

آری بدون بانک های خارجی کار ما حل نمیشود. اما بدانید همان هایی که امروز بانک ها را تحریم کردند- برای اف.ای.تی.اف - فردا برای چیز دیگری تحریم میکنند همانطور که دیروز به بهانه برجام ما را تحریم کردند که حاصل برجام گرانی سه برابری بود. 

برجام هست و اجناس سه برابر گران تر شده است یعنی 300 درصد گران تر. اف.ای.تی.اف هم امضا شود 2 سال بعد اجناس گران تر میشوند. شما باید هزینه گرانی سه برابری را با مردم اول صاف کنید و بعد فکر هزینه جدید تری برای مردم باشید.