آنها که خواب آمریکا را می بینند، خدا بیدارشان کند.