امام رضا ع خیلی دلم برای زیارت تنگ شده. هیچ جا حرمت نمیشه. بطلب با همسرم و نی نی کوچولوم بیام پابوست.