اگر چالش با دشمن هزینه دارد سازش با دشمن هم هزینه خواهد داشت.