ما قانون‌های بسیار خوبی داریم که بیشتر نفع مردم در آن لحاظ شده‌است اما متاسفانه شخص کارگزاران به‌ آن عمل نمی‌کنند.

هر سال تحصیلی وزیر‌آموزش و پرورش اعلام می‌کند که هرگونه ثبت نام برای دانش‌آموزان در مدارس دولتی به صورت رایگان می‌باشد ولی معدود مدارسی هستند که  برای ثبت‌نام پولی دریافت نکنند. امیدوارم به‌وسیله آگاهی مردم از قانون و حقوق خود این قانون گریزی‌ها برطرف شود.


              

قانون اساسی-اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف استبرای نیل به اهداف مذکوردر اصل دوم همه‌ی امکانات خود رابرای امور زیر به کار برد.

3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی