شهید محسن حججی روسفید شدی...بسیار احساس شرمندگی می کنم.