ما یک خدایی داریم که میشود با او رفیق شد و حال کرد...مهربونیش اونقدر هست که بدون اینکه ازش بخوای بهت تن سالم و... داده. به خودش قسم هر دعایی امشب مستجاب هست. التماس دعا