مردم حق اعتراض دارند اما حق اختشاش ندارند. عده ای به حق امده اند و تقاضای خود را از دولت نشان دادند . در این میان، اختشاش‌ها ، مردم شریف و دیدندار ایران را از بحث اصلی دور کرد.