بسم الله الرحمن الرحیم


با توجه به آنچه در مناظرات ریاست جمهوری 96 گفته شد با دو دیدگاه در مورد اقتصاد روبه رو شدیم. دیدگاه اول که چرخه‌ی اقتصاد را وابسته با حمایت از تولیدات داخلی می‌دانست و دیدگاه دوم که اقتصاد را وابسطه به فروش نفت بر‌می‌شمرد.

هر دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند. از طرفی فروش نفت موجب افزایش ثروت در کشور هست و از طرف دیگر اگر تنها نگاه ما به تولیدنفت باشد و روزی با مشکل کمبود نفت مواجه شویم به راحتی کشور فلج می‌شود.

اما حمایت از تولیدات داخلی بدون در نظر گرفتن کیفیت‌های جهانی و رقابت‌هایی که در دنیا وجود دارد موجب سستی تولیدات داخلی خواهد‌شد و بهای آن را تنها مردم می‌پردازند.

بین این دو دیگاه کدام مهم تر هست؟

با توجه به اینکه تاکنون در چند مورد شاهد نقض برجام بودیم بهتر هست تولیدات داخلی را تقویت کنیم تا کارخانه‌های ما به عنوان برگ برنده‌ای دیگر، موجب افزایش ثروت در کشور گردد.

اگر بخواهیم جانب احتیاط هم در نظر بگیریم تولیدداخلی در کنار نفت، سرزمین ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل خواهد کرد.