غریبی وطنم شد وطنم شد/سخن گفتم که بار گردنم شد/سخن گفتم میان دوست و دشمن/ ندانستم که دوستم دشمنم بود