وسواس حالت درونی است که موجب می‌شود فرد اعمال را بیش‌از حد معمول تکرار کند و از این حالت رنج می‌برد. گاهی وسواس در طهارت و گاهی در اعمال دینی مانند وضو و نماز و ... و یا سایر رفتار های روزمره زندگی ‌می‌باشد.

 

وسواس از چه چیزی نشات می‌گیرد

وسواس های دینی از طرف شیطان هست. گاهی شیطان این شک ها را در دل افراد مذهبی قرار می‌دهد تا به این وسیله افراد مذهبی را از دین خسته کند. که این سرد شدن از دین، به ناچار انسان را از دین دور می‌کند.

ابن سنان گوید بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: مردیست عاقل که گرفتار وسواس در وضو و نماز میباشد: فرمود چه عقلى که فرمانبرى شیطان میکند؟ گفتم: چگونه فرمان شیطان میبرد؟

فرمود از او بپرس وسوسه‏اى که باو دست میدهد از چیست؟ قطعا بتو خواهد گفت از عمل شیطانست.

 

وسواس چگونه درمان می‌شود

برای درمان بیماری وسواس باید نسبت به افکاری  شیطانی بی‌توجه بود. و متوجه باشد که هیچ تکلبفی از طرف خدا نخواهد داشت و به وسواس خود عمل نکند.  سعی کنیم مثل افراد معمولی زندگی کنیم. بیخیالی در این مورد گناه نیست.

تفریح، سرگرمی، صحبت کردن بادوستان از مواردی است که میتواند در این راه به این افراد کمک کند.