این جمله آرومت میکنه: در نا امیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سپید است. خدایا از وقتی باهات بستم نشون دادی چه قدر رفیق بازی.