سال های که رهبری به عنوان اقتصادی  و تولید نام گذاری کردند زمانی که هیچ تحریمی و هیچ مشکل اقتصادی نبود.

انقدر فرمودند به امریکا خوش بین نیستم تا حجت برای همه تمام شود حتی کسانی هم که روستاهایی بودند که  تلوزیون انتن نمیداد فهمیدند رهبری به امریکا و برجام خوش بین نیست. سال گذشته امریکا از برجام خارج شد و امروز کالاها دوبرابر و سه برابر و چهار برابر شدند.

موردی که اخیرا احتمال دادند این است که ایشان فرمودند بعید نیست اینها برای 98 نقشه کشیده باشند.

یعنی نقشه اصلی انها تابستان 97 نیست. برای رد گم کنی گفتند تابستان داغ 97 بلکه نقشه اصلی انها همانطور که 88 فتنه ایجاد کردند ده سال بعد یعنی 98 خواهد بود.  برای یک دو به هم زنی داخلی و یک خاله زنک بازی جدید تری نقشه کشیده اند که به امید خدا این نقشه انها نقش بر اب خواهد شد.