تازمانی که امریکا کشورم را تهدید میکند با آنها مذاکره نمیکنم.