این کشیس های مسیحی آنقدر زاهد بودند که نه به ظاهر خود می رسیدند و نه با زنان نزدیکی می کردند به همین دلیل مرد و زن از این دین دوری کردند.