همین الان...زودباش... حالا دستتو یه بار بازو بسته کن...یه لحظه صبر کن... درسته تو حرکتشون میدی ولی این دست ها تصادفی بوجود نیامده...