خدا + روح القدوس+حضرت عیسی ع برابر هست با خدای یکتا. این خلاصه عقیده مسیحیت امروز هست که بهش تثلیث میگن. خود حضرت عیسی ع خودش را خدا ندانسته که این چنین او را خدا می دانند.